Förslag till stadgar för ombildningen
 • Här kommer ett förslag till nya stadgar, kommentarer mottas gärna
  /Styrelsen


  §1 Föreningens namn
  StockBowl

  §2 Föreningens säte
  Stockholm

  §3 Föreningsform
  Föreningen är en ideell förening.

  §4 Syfte
  Föreningens syfte är att tillhandahålla medlemmarna en givande fritid, genom brädspelet Blood Bowl och kringaktiviteter.

  §5 Oberoende
  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

  §6 Verksamhetsår och räkenskapsår
  Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till 31 december.

  §7 Stadgetolkning m.m.
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

  §8a Medlemmar
  Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår beslutas på årsmötet. Medlem har i mån av plats rätt att närvara på styrelsemöten, och har yttranderätt på punkten övriga frågor. Till styrelsemötet speciellt inbjuden medlem har även yttranderätt på den punkt för vilken inbjudan gäller.

  §8b Uteslutning
  En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

  Styrelsen eller årsmöte kan upphäva avstängning respektive uteslutning.

  §8c Utträde
  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.

  §9 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  §10 Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen äger rätt att instifta förhållningsregler för att underlätta föreningens verksamhet och trivsel.
  Styrelsen fattar beslut om vem som utses till huvudansvarig verksamhetsfunktionär ”head commish”, vid första styrelsemöte efter årsmöte. Head commish skapar en uppdragsbeskrivning för övriga verksamhetsfunktionärer "commish". Övriga verksamhetsfunktionärer utses av huvudansvarig verksamhetsfunktionär och måste skriva på ansvarsförsäkran enligt nedan. (Ska skrivas in...)

  Medlem missnöjd med en specifik förhållningsregel lämnar överklagan och motivering till denna i första hand till styrelsen, i andra hand till årsmöte.
  Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen bör alltid bestå av ett ojämnt antal personer. Samtliga positioner i styrelsen har en mandatperiod på ett (1) år.
  För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst 50% av styrelsen är närvarande vid ett möte.

  Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

  Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

  §11 Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

  §12 Valberedning
  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

  §13 Ordinarie årsmöte
  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre (3) veckor i förväg.

  Motioner som skall behandlas på Ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet.

  Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
  ● Mötets öppnande
  ● Mötets behörighet
  ● Val av mötesordförande
  ● Val av mötessekreterare
  ● Val av två personer att justera protokollet
  ● Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  ● Ekonomisk berättelse för förra året
  ● Revisorernas berättelse för förra året
  ● Beslut om Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  ● Inkomna motioner
  ● Årets verksamhetsplan
  ● Årets budget och fastställande av medlemsavgift
  ● Val av årets styrelse
  ● Val av årets revisor
  ● Val av årets valberedare
  ● Mötets avslutande
  ● Övriga frågor

  §14 Extra årsmöte
  Om styrelsen så önskar, alternativt revisor, eller minst hälften, eller minst fem av föreningens medlemmar kräver det, så ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

  §15 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

  §16 Rösträtt
  Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte.

  På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

  §17 Röstetal
  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
  Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.

  §18 Stadgeändring
  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
  Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

  §19 Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
  Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
 • Ser på det hela bra ut. Borde spelarmötet nämnas?
 • Det borde nog kunna sägas finnas under §10, där head commish fixar uppdragsbeskrivning för commish.
 • Det beror på hur man ser det. Om vi vill att allt skall fortsätta fungera som förr har du rätt. Men om vi vill att spelarmötet skall ha en formell plats i beslutskedjan behövs något annat.
 • Ja, och då är ju det här rätt tillfälle att lägga in det
 • Vad sägs om:

  "Minst två gånger per år hålls ett större "Spelarmöte", där medlemmarna kan delge sina åsikter. Vissa beslut kan också lämnas över till detta organ."

  Varsågoda att skapa dåliga ordvitsar om organ.